STADGAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN JÖNKÖPINGS STYRKELYFTARKLUBB (JSK)

Föreningen bildad 1975, ursprungliga stadgar fastställda av årsmötet 1975-11-07. Stadgarna delvis reviderade samt fastställda av årsmötet 1997-04-17. Nuvarande stadgar omarbetade och reviderade 2013 för fastställande av årsmöte april 2013.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Jönköpings Styrkelyftarklubb (JSK). Firmatecknare är styrelsen och av den utsedda ledamöter eller personer.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tävla i styrkelyft och bänkpress, skapa gemenskap inom föreningen samt att kunna delta i olika tävlingar och arrangemang som faller inom föreningens verksamhetsområden.

Föreningen skall uppnå sitt ändamål genom att aktivt bedriva vår idrottsliga verksamhet enligt ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” med särskild målsättning att ge alla – oavsett bakgrund och förutsättningar – möjlighet att delta och utvecklas efter sin egen förmåga.

Föreningen skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sin hemort i tätorten Jönköping som ligger i Jönköpings kommun och Jönköpings län.
Föreningen har sin nationella tillhörighet i Sydöstra Styrkelyftförbundet och i Svenska Styrkelyftförbundet.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som betalat medlemsavgiften, och som vill verka för att föreningens målsättningar uppfylls och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem som erlagt medlemsavgift har rätt att delta i föreningens aktiviteter, lämna förslag och rösta på föreningens årsmöte.
Medlem som vill delta i föreningens tävlingsverksamhet, måste följa de bestämmelser och regler som i detta avseende regleras av Föreningen, SDF, SF och RF.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem skall betala den medlemsavgift och träningsavgift som årligen fastställs av årsmötet eller av styrelsen

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av män och kvinnor, varav en ordförande, en sekreterare, en kassör samt 4 övriga ledamöter, (minst en av ledamöterna skall om möjligt vara junior), och högst 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen skall förbereda årsmötet.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst fyra styrelseledamöter begär detta. Styrelsen skall aktivt verka för att föreningens ändamål enligt § 2 genomförs och uppfylls.
Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det en förhandling fram till en överenskommelse, om detta ej kan nås har Ordföranden utslagsröst.
Ordföranden är JSK:s officiella representant, vice ordförande är sekreteraren. JSK styrelseledamöter tilldelas uppgifter och ansvarsområden av ordföranden. JSK:s styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår och verksamhetsår från den 1 januari till den 31 december
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad innan årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 2 veckor innan årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet skall ha avhållits senast före april månads utgång året efter aktuellt verksamhetsår. Kallelse skall nå ut till alla medlemmar senast 4 veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Förslag (motion) att behandlas vid årsmötet från medlem skall ha insänts till styrelsen minst 4 veckor före årsmötet, styrelsen skall till årsmötet ha avgivit skriftligt yttrande över motion/förslag från medlem. Förslag från styrelsen på ändring av stadgarna skall delges medlemmar senast i samband med kallelse till årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets behöriga utlysning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
11a. Val av 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år samt suppleanter för en tid av 2 år
11b. Val av övriga 3 styrelseledamöter för en tid av 1 år samt suppleanter för en tid av 1 år
11c. Val av revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år.
11d Val av minst 2 ledamöter (varav en är ordförande) till valberedning för en tid av 1 år
11e. Val av ombud till SDF-möten eller andra möten som föreningen kan skicka ombud till
12. Behandling av styrelsens förslag och till styrelsen i rätt tid inkomna motioner från medlemmar.
13. Fastställande av medlems – och träningsavgifter
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal i öppen eller sluten omröstning skall lottning avgöra utfallet.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Beslut skall bekräftas med klubbslag.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 3 dagar efter beslutet. Uteslutning ur föreningen får ske under högst 6 månader räknat från beslutsdatum.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall dess eventuella ekonomiska tillgångar och inventarier användas för att betala eventuella skulder, lån eller andra fordringar på föreningen.
Om sådana ej finns skall årsmötet besluta om hur tillgångarna och inventarierna skall användas. Styrelsen beslutar om var föreningens handlingar skall arkiveras och tillsänder SDF (Sydöstra Styrkelyftförbundet) kopia på beslut. Möjlighet att arkivera handlingar i eget SDF skall också undersökas.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF (Svenska Styrkelyftförbundet)

§ 18 Doping

Tobaksrökning och förtäring av alkohol eller andra droger är förbjudet inom klubbens lokaler. Jönköpings Styrkelyftarklubb skall också verka för en dopingfri idrott. Medlemmar som dömts för dopingbrott, avstängs från föreningen och dess lokaler under den tid som avstängningsbeslutet anger.

VALBEREDNINGEN

§ 19 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter skall vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

TVIST

§ 20 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare delas lika mellan parterna.

JÖNKÖPING STYRKELYFTARKLUBB

Ideell styrkelyftarförening som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom styrkelyft.

ÖPPETTIDER

För medlemmar med årskort:
Alla dagar 05.00-22.00

Bemannade öppettider:
Vardagar 17.00-22.00

KONTAKT